Enquiry >>
Send >>

Production of stamps

Документи за изработка на фирмен печат
Фирмен печат, който съдържа наименование на фирма или организация, изработваме за регистрирани (създадени) съгласно българското или чуждестранно законодателство фирми и организации, след представяне на копие от съответния документ за регистрация.

stamps4

Специални и лични печати

Не са необходими документи за изработка на печати, които не съдържат название на фирма или организация (щемпел с адрес, вярно с оригинала, проверено, платено, изходящ номер и др.), както и за лични печати.

Кой може да получи готовя печат?
Фирмен печат (съдържащ название на фирма или организация) може да получи само лице, което представлява съответната фирма или организация съгласно решението за регистрация, както и лица, които са упълномощени от тях с писмено пълномощно.

Личен печат може да получи само лицето, негов законен представител или писмено упълномощен пълномощник.